Privacy & Cookies

Voor het laatst gewijzigd op: 01-07-2018

ICON Selection S.A.S. , gevestigd aan Waterstraat 6, 4661 RA Halsteren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS:

ICON Selection S.A.S.
Waterstraat 6
4661 RA Halsteren

T: + 31 (0)6 46 233 818
W: http://www.icon-selections.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

ICON Selection S.A.S. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Annelies@icon-selecions.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

ICON Selection S.A.S. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen (contact opnemen) indien u een vraag of bericht achterlaat via ons informatie-formulier op onze website

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

ICON Selection S.A.S. neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ICON Selection S.A.S. ) tussen zit.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

ICON Selection S.A.S. bewaart gegevens van jou niet langer dan noodzakelijk, en nooit langer dan de voor de belastingdienst vereiste bewaartermijn van 7 jaar.

WELKE GEGEVENS BEWAREN WIJ ZOAL VAN JOU EN DE BEWAARTERMIJN

ICON Selection S.A.S. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende gegevens:

  • Naam, Telefoonnummer en E-mailadres, om je te kunnen aanspreken, bellen of e-mailen indien je ons een vraag hebt gesteld via ons antwoordformulier op de website of via onze contactgegevens.
    De bewaartermijn is nooit langer dan de wettelijke gestelde bewaartermijn die de belastingdienst stelt, te weten 7 jaar.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

ICON Selection S.A.S. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, dit betekent dus dat wij je gegevens nooit zullen verkopen. Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als bijvoorbeeld via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan; gegevens worden niet langer bewaard dan het doel waarvoor de gegevens gevraagd zijn. Wij sluiten een bewerkersovereenkomst met alle bedrijven die jouw gegevens verwerken voor een opdracht om eenzelfde niveau van vertrouwelijkheid en bescherming te bereiken die je ook van ons gewend bent.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ICON Selection S.A.S. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@icon-selections.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. ICON Selection S.A.S. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

ICON Selection S.A.S. neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@icon-selections.nl

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

ICON Selection S.A.S. gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

DE VOLGENDE COOKIES WORDEN OP DIT MOMENT GEPLAATST:

Cookie: Googly Analytics
Naam: _ga
Functie: is used to distinguish users.
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Googly Analytics
Naam: _gid
Functie: is used to distinguish users
Bewaartermijn: 24 uur

Cookie: Googly Analytics
Naam: _gat
Functie:  is used to throttle requests
Bewaartermijn: 10 minuten

WIJZIGINGEN

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen bij wijzigingen in de privacyverklaring altijd een melding op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met jou communiceren.

Voor het laatst gewijzigd op: 01-07-2018